Privacybeleid

1. JURIDISCHE INFORMATIE

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2020.

1.1 Zoals aangegeven in de Verkoopvoorwaarden, verkoopt Pirelli Tyre S.p.A., met kantoren in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milaan (Italië), belastingwetboeks-, BTW- en Milaans bedrijfsregisternummer 07211330159 (hierna "Pirelli") bepaalde producten (hierna de "Producten") via de websiterubriek "https://trackadrenaline.pirelli.com/nl-be/winkel" (hierna de "Website"”).

1.2 De Partijen die betrokken zijn bij de aankoop van Producten via de Website, zijn enerzijds Pirelli als Verkoper en anderzijds de partij die één/meerdere Producten aankoopt, als Koper ("u").

1.3 Pirelli treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in artikel 2.1 hieronder) met als doel u de Producten te verstrekken (hierna te noemen"Verwerkingsverantwoordelijke", "wij/we", "ons" of "onze", al naar gelang het geval). Pirelli is de verantwoordelijke voor het gebruik van uw Persoonsgegevens die op de Website worden verzameld en, na uw toestemming, voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

1.4 Wij hechten het allergrootste belang aan het privékarakter van uw Persoonsgegevens. Dit Privacybeleid dekt en heeft tot doel u te helpen begrijpen hoe we de informatie verwerken die we over u vergaren omdat u ze online aan ons verstrekt of omdat u via de Website een interactie met ons aangaat.

1.5 Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden die vastgelegd zijn in dit Privacybeleid, moet u onmiddellijk een einde maken aan het gebruik van en de toegang tot deze Website en alle inhouden, diensten of producten die deel uitmaken van of beschikbaar zijn op deze Website.

2. INFORMATIEGARING

2.1 Wij verzamelen persoonsgegevens, die op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening EU 679/2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (ook wel de"GDPR" genoemd), informatie bevatten die kan worden gebruikt om u te identificeren, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - uw voor- en achternaam, straatadres, postcode, stad, land, staat, telefoonnummer en e-mailadres (hierna "Persoonsgegevens" genoemd).
Informatie die u verstrekt

2.2 We hebben het recht om uw naam, contactgegevens, e-mailadres, thuisadres te vergaren alsook alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u een interactie met ons aangaat, op onze Website een opzoeking doet, een formulier ter registratie van een band indient of contact met ons opneemt.

Technische informatie

2.3 Wanneer u onze Website bezoekt, hebben we het recht om informatie te vergaren die we kunnen gebruiken bij de identificatie van uw computer, uw browser en van alle mobiele toestellen waarmee u op internet surft. Die informatie wordt vergaard door het installeren van kleine tekstbestanden, zogenaamde “cookies”, en andere vergelijkbare IT-technologieën (in dit document allemaal samen “Cookies” genoemd). Bij een vervolgbezoek aan de Website zullen de Cookies die voordien geïnstalleerd werden, naast andere functies ervoor zorgen dat onze website uw browser herkent. In die Cookies kunnen unieke identificatie-elementen, voorkeuren van de gebruiker en andere informatie die hieronder beschreven wordt, worden opgeslagen, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

2.4 Voor alle andere informatie over de Cookies die we gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

3. GEBRUIK VAN INFORMATIE EN WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

3.1 We zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen teneinde een antwoord te geven op vragen en verzoeken, teneinde u de gevraagde informatie, het gevraagde Product of de gevraagde Producten en/of de gevraagde dienst te verstrekken.

3.2 Pirelli mag uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals hieronder in artikel 7 beschreven is; indien dit noodzakelijk is, zal hiervoor op voorhand uw toestemming worden gevraagd.

3.3 Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de doeleinden van dit artikel 3; in het geval dat u ons uw Persoonsgegevens niet verstrekt, zal het voor ons onmogelijk zijn om dergelijke activiteiten uit te voeren.

4. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen wanneer dit wettelijk is toegestaan of als volgt:
a) Ondernemingen van de Pirelli Groep. Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Pirelli & C. S.p.A. en/of met andere ondernemingen van de Pirelli Groep in Europa, om legitieme belangen na te streven die verband houden met de uitvoering van technische en organisatorische activiteiten die functioneel zijn voor de in artikel 3 beschreven doeleinden.
b) Betalingen met een kredietkaart. Om u toe te laten de Producten te betalen met een kredietkaart, worden uw Persoonsgegevens verwerkt door N&TS GROUP Networks & Transactional Systems Group S.p.A., die zal optreden als autonome verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens, door middel van een beveiligde website die wordt beheerd door een dergelijk bedrijf, dat technologische systemen gebruikt om maximale niveaus van betrouwbaarheid, veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid te garanderen voor de informatie die via het internet wordt verzonden.
c) Derde partij of verbonden dienstverleners. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door dienstverleners, waaronder leveranciers die bevoegd zijn om gebruikte elektrische en elektronische producten/apparatuur te verzamelen die als afval worden afgevoerd en geautoriseerde dealers die we zouden kunnen gebruiken om een of meer aspecten van de werking van onze Website of ons bedrijf te vergemakkelijken of uit te besteden. Die dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten die met ons zijn afgesloten, en aan andere wettelijke restricties die hen beletten om de informatie die we hen verstrekken, te gebruiken voor andere doeleinden dan het faciliteren van de specifieke, aan hen uitbestede activiteiten, tenzij u zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard of voorafgaand toestemming heeft verleend voor enig bijkomend gebruik. Zij zullen, tenzij anders vermeld, optreden als Gegevensverwerkers.
(d) Bij wet toegestaan of verplicht. Het kan gebeuren dat we ertoe verplicht worden om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen in het kader van een rechtsgeldig bevel van een rechtbank, een dagvaarding als getuige, een onderzoek van de overheid of enige andere wettelijke vereiste. We behouden ons het recht voor om de rechtshandhavingsinstanties op de hoogte te brengen van alle activiteiten waarbij wij te goeder trouw van mening zijn dat ze illegaal zijn of een schending van geldende wetten inhouden. We mogen bepaalde Persoonsgegevens openbaar maken als we van mening zijn dat die openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, de eigendom en de veiligheid van anderen en van onszelf veilig te stellen of om fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of op andere wijze aan te pakken.
(e) Zakelijke transactie. Indien we in de toekomst de intentie hebben om onze business, operationele activiteiten of dienstverlening geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen aan een derde partij, is het mogelijk dat we uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken aan een potentiële koper, hetzij voor hetzij na de aankoop. We zullen hierbij de op u toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. In ieder geval, in het geval dat de verkoop doorgaat, zullen wij eisen dat de ontvangende partij ermee instemt dat zij op dezelfde manier gebonden zijn aan de bepalingen van dit Privacybeleid en dat zij uw Persoonsgegevens alleen gebruiken en openbaar maken zoals wij op grond van dit Privacybeleid. Indien de verkoop uiteindelijk niet doorgaat, zullen wij van de potentiële koper eisen dat hij uw Persoonsgegevens op geen enkele wijze gebruikt of openbaar maakt en dat hij uw Persoonsgegevens ook compleet wist.

5. UW PRIVACYRECHTEN

5.1 U beschikt op vlak van privacy over alle rechten die u kan ontlenen aan de op u toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u uw woonplaats in de EU heeft, heeft u conform de bepalingen uit de Verordening EU 679/2016 het recht om inzage te krijgen in uw door ons verwerkte gegevens, deze te corrigeren, te wissen, de verwerking van uw gegevens door ons in te perken / aan restricties te onderworpen. U kan tevens gebruik maken van uw recht op meeneembaarheid van uw Persoonsgegevens en van het recht om geïnformeerd te worden over schendingen van de gegevens. Als u uw rechten wil uitoefenen, kan u contact met ons opnemen op privacy.dept@pirelli.com. U kan ook een klacht indienen bij de bevoegde dienst in uw land in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Het is mogelijk dat we niet op elk verzoek over bepaalde informatie kunnen ingaan als we denken dat we dan een wet of een andere wettelijke vereiste of de rechten van andere betrokkenen zouden schenden.

6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wij bewaren uw Persoonsgegevens: (i) zolang uw account actief is; (ii) zolang als nodig is om uw Producten en diensten te leveren; (iii) een periode van 1 (één) jaar vanaf ons laatste contact, indien u alleen informatie en/of bijstand heeft aangevraagd; iv) marketingdoeleinden, voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf het einde van de laatste mededeling van Pirelli, tenzij u anders verzoekt. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook bewaren als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze rechten af te dwingen (d.w.z: defensieve doeleinden). Wij zullen uw Persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, indien dit is toegestaan, in overeenstemming met de voor u geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. COMMERCIËLE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

7.1 Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van direct marketing e-mails of -communicatie, stemt u ermee in dat Pirelli u promotionele e-mails (met inbegrip van nieuwsbrieven) en andere commerciële elektronische communicatie over producten en/of diensten van Pirelli of van andere bedrijven van de Pirelli Groep toestuurt. U kan de berichten die Pirelli naar u verstuurt, altijd inperken. Om in de toekomst geen commerciële e-mails meer te ontvangen, volstaat het om te klikken op de “uitschrijven”-link (“unsubscribe”) die in elke e-mail van Pirelli onderaan te vinden is.

8. WAAR WE UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN

8.1 Pirelli zal uw Persoonsgegevens opslaan op zijn IT-systemen in de Europese Unie.

9. PRIVACYBELEID VAN DERDE PARTIJEN

9.1 Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie door Pirelli. Andere websites die mogelijkerwijs toegankelijk zijn via deze Website, hebben hun eigen privacybeleid en hun eigen praktijken inzake het vergaren, gebruiken en openbaar maken van gegevens. Wij moedigen u aan om u, vooraleer u aan dergelijke derde partij informatie verstrekt, vertrouwd te maken met het privacybeleid dat door alle derde partijen verstrekt wordt.

10. GEEN INFORMATIE OVER MINDERJARIGEN

10.1 Wanneer u uit hoofde van de wetgeving van het land van de Website nog minderjarig bent, verzoeken wij u om u niet in te schrijven op onze Website of om geen Persoonsgegevens over uzelf aan ons mee te delen zonder hiervoor een adequate toestemming verkregen te hebben van de persoon die het ouderlijke toezicht over u heeft. Indien we vaststellen dat we Persoonsgegevens over een minderjarige vergaard hebben zonder de toestemming van de persoon die het ouderlijke toezicht uitoefent, zullen wij die informatie onmiddellijk wissen. Als u denkt dat wij Persoonsgegevens over een minderjarige vergaard hebben, verzoeken we u om contact met ons op te nemen op privacy.dept@pirelli.com.

11. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1 We hebben beveiligingsprotocollen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onwettige vernietiging en onopzettelijk verlies. We geven alleen toegang tot onze databases wanneer dat nodig is, en enkel onder strikte richtlijnen over het gebruik dat van dergelijke gegevens mag worden gemaakt.

11.2 Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw inloggegevens te beschermen en wij raden u aan een uniek wachtwoord voor onze website te gebruiken dat afwijkt van het wachtwoord dat u op een andere site kunt gebruiken.

12. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

12.1 De privacywetgeving en -praktijk zijn voortdurend in ontwikkeling. Ons beleid en onze procedures worden daarom voortdurend herzien. Ons Privacybeleid kan mettertijd wijzigingen ondergaan. We zullen alle wijzigingen aan ons Privacybeleid bekendmaken op de Website en, indien de wijzigingen significant zijn, zullen we een meer uitvoerige toelichting hierbij geven. De datum van de laatste revisie van het Privacybeleid staat vermeld bovenaan op de pagina.

13. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

13.1 Als dit Privacybeleid resulteert in vragen of bekommernissen of als u uw Persoonsgegevens wil herbekijken of bijwerken of als u wil dat we uw Persoonsgegevens wissen die we hebben opgeslagen in de databanken die we actief gebruiken, verzoeken we u om contact op te nemen met: privacy.dept@pirelli.com.
U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer - "DPO") van Pirelli Tyre S.p.A. op de maatschappelijke zetel van het bedrijf, of via e-mail: DPO_Ptyre@pirelli.com.