Algemene veroopsvoorwaarden(BELGIË)

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U EEN BESTELLING PLAATST: (I) ZE LEGGEN DE BASIS UIT WAAROP U EEN JURIDISCH BINDEND CONTRACT ZULT AANGAAN ALSOOK DE VERPLICHTINGEN VAN BEIDE PARTIJEN, (II) DE PRODUCTEN OP DEZE SITE ZIJN BEDOELD VOOR AANKOOP DOOR KOPERS ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 1.2.

1. Onderwerp

1,1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop van de TRACK ADRENALINE™-controle-eenheden die gemarkeerd zijn met de handelsmerken van de Eigenaars, zoals gedefinieerd in artikel 11 hieronder (hierna de "Product(en)"), via de Belgische e-commerce-rubriek van de website trackadrenaline.pirelli.com, (hierna de "Site") door gebruikers die vallen onder de definitie van "Consumenten" en van "Beroepsbeoefenaars", overeenkomstig artikel 1.2 hieronder. De domeinnaam van de Site, pirelli.com, is geregistreerd door Pirelli & C. S.p.A. De op de Site getoonde producten worden verkocht door Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 Milaan (Italië), geregistreerd bij het Bedrijfsregister te Milaan, Belastingwetboek en BTW-nummer 07211330159, REA van Milaan nr. 1147607 (hierna de "Verkoper").

1.2. De partijen die betrokken zijn bij de aankoop van Producten via de Site zijn de Verkoper, en de persoon die één of meer Producten koopt om andere redenen dan in verband met het beroep, de handel of het ambacht dat door die partij wordt uitgeoefend, als koper (hierna de "Consument") of met betrekking tot het beroep, de onderneming, de handel of het ambacht dat door die partij (hierna de "Beroepsbeoefenaar") als koper wordt uitgeoefend (Consument en Beroepsbeoefenaar worden ook individueel als "Koper" en gezamenlijk als "Kopers" aangeduid). De Verkoper en de Consument of de Beroepsbeoefenaar worden in voorkomend geval gezamenlijk aangeduid als de "Partijen”.

1.3. Elke mededeling van de Koper in verband met en/of met betrekking tot de aankoop van de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot kennisgevingen, vorderingen of verzoeken met betrekking tot de aankoop en/of levering van de Producten of de uitoefening van het herroepingsrecht, indien van toepassing, zal worden gedaan op het adres dat is vermeld in de rubriek "Contact" van de Site en op het e-mailadres trackadrenaline.support@pirelli.com (hierna het "Klantcontactcentrum"”).

1,4. Alle aankopen worden geregeld door de Algemene voorwaarden die op de Site worden gepubliceerd, op het moment dat de bestelling door de Koper wordt gedaan.

1,5. Indien een of meer verkopen worden gedaan aan een Beroepsbeoefenaar, zijn deze Voorwaarden van toepassing, maar onverminderd de bepalingen in deze voorwaarden:

 • a) aan de Beroepsbeoefenaar wordt het in artikel 10 bedoelde herroepingsrecht niet toegekend;
 • b) de Beroepsbeoefenaar zal niet kunnen profiteren van de productgarantie zoals aangegeven in artikel 8 ten gunste van de Consument;
 • c) de Beroepsbeoefenaar wordt niet erkend door enige andere bescherming, die hier ten gunste van de Consument wordt aangeboden en die een afspiegeling is van of in overeenstemming is met dwingende bepalingen van de wet;
 • d) de tussen de Verkoper en de Beroepsbeoefenaar gesloten verkoopovereenkomst wordt beheerst door het Italiaanse recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken - Verdrag van Wenen van 1980;
 • e) voor geschillen tussen de Verkoper en de Beroepsbeoefenaar zijn de artikelen 15.2 en 15.3 van deze Algemene voorwaarden, die betrekking hebben op geschillen tussen de Verkoper en de Consument, niet van toepassing.

1.6. Na het indienen van de bestelling wordt een bevestiging van de bestelling per e-mail verstuurd naar het adres dat de Koper tijdens de registratie of het aankoopproces van de Site heeft opgegeven.

1.7. Kopers moeten 18 jaar of ouder zijn om aankopen te kunnen doen op de Site en moeten de wettelijke bevoegdheid hebben om de aankoop uit te voeren. De Koper garandeert dat hij aan deze eisen voldoet.

1.8. De Koper zal de kosten voor de verbinding met de Site via het internet voor zijn/haar rekening nemen, met inbegrip van de eventuele telefoonkosten die de Koper met zijn serviceprovider maakt.

2. 2. Productkenmerken en beschikbaarheid in de verschillende geografische gebieden

2.1. De Producten worden door de Verkoper verkocht met de kenmerken beschreven op de Site en in overeenstemming met de Algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De belangrijkste kenmerken van de Producten worden vermeld in elke Productinformatieblad op de Site. Alle monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of reclame die door de Verkoper worden uitgegeven en alle beschrijvingen van de Producten of illustraties die op de Site staan, worden alleen ter illustratie gepubliceerd. De afbeeldingen en kleuren van de Producten die op de Site te koop zijn, kunnen afwijken en/of niet overeenkomen met de werkelijke Producten als gevolg van de gebruikte internetbrowser en scherm. Bijgevolg maken deze verklaringen geen deel uit van het contract of hebben ze geen contractuele kracht.

2.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te wijzigen en zal de gebruikers van de Site hiervan op de hoogte stellen. Eventuele wijzigingen worden van kracht vanaf de datum waarop ze op de Site worden gepubliceerd en zijn alleen van toepassing op bestellingen die vanaf die datum worden geplaatst.

2.3. De verkoopprijzen, de Producten die op de Site worden verkocht en/of de kenmerken ervan kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elke wijziging van de verkoopprijzen of van de belangrijkste kenmerken van de Producten zal van kracht worden vanaf de datum waarop ze op de Site worden gepubliceerd en zal enkel van toepassing zijn op bestellingen die door de Koper vanaf die datum worden geplaatst. In ieder geval wordt de Koper geadviseerd om de definitieve verkoopprijs van het Product te controleren, voordat hij/zij de bestelling indient, overeenkomstig artikel 3 hieronder.

2.4. Gebruikers van over de hele wereld hebben toegang tot deze Site; de Producten die op de Site beschikbaar zijn, kunnen echter alleen worden gekocht door gebruikers die om levering in België vragen.

3. Procedure voor de aankoop van producten - Afsluiten van elk afzonderlijk aankoopcontract

3.1. Elke bestelling die door de Koper aan de Verkoper wordt voorgelegd via de Site heeft de waarde van een contractueel voorstel en is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de bestelling. Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper aanvaardt de Koper de Algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Alvorens Producten op de Site te bestellen, wordt de Koper verzocht deze Algemene voorwaarden aandachtig te lezen, een kopie ervan af te drukken door gebruik te maken van de afdrukfunctie op zijn computer en een kopie ervan op te slaan of te bewaren voor zijn/haar eigen administratie. De Koper zal ook gevraagd worden om nauwkeurige gegevens te verstrekken en eventuele fouten in zijn/haar Persoonsgegevens te controleren en te corrigeren tijdens het bestelproces.

3.2. De Verkoper stuurt de Koper een bevestiging van de bestelling per e-mail op hetzelfde e-mailadres dat door de Koper aan de Verkoper is opgegeven bij de registratie op de Site of vanaf de verzending van de bestelling, indien de Koper de registratie van de Site niet heeft gedaan met een e-mail ter bevestiging van de bestelling, die een kopie in pdf-formaat zal bevatten van de tekst van deze Algemene voorwaarden, de samenvatting van de gedane bestelling, met inbegrip van een gedetailleerde indicatie van de prijs (inclusief verzendkosten en belastingen indien van toepassing), en een beschrijving van de kenmerken van het bestelde Product. De bestelling, de erkenning van de Verkoper van de bestelling en de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen de Partijen zullen door de Verkoper elektronisch worden gearchiveerd in zijn computersystemen en de Koper kan een kopie aanvragen door een e-mail te sturen naar de Klantenservice, of via de rubriek "Contact" van de Site op https://trackadrenaline.pirelli.com/nl-be/contact. Een contract voor de aankoop van de Producten wordt gesloten wanneer de Verkoper de Koper een e-mail stuurt waarin hij bevestigt dat de bestelling is aanvaard.

4. Productkeuze en aankoopprocedure

4.1. De Producten die op de Site worden weergegeven, kunnen alleen worden gekocht door de betreffende Producten te selecteren en toe te voegen aan het virtuele winkelwagentje. Bij elke bestelling kan de Koper maximum (20) twintig producten kopen. Zodra deze selectie is voltooid, zullen de Kopers, om de gekozen Producten te kopen en aan het winkelwagentje toe te voegen, worden gevraagd om (i) zich te registreren bij de Site, met de gevraagde gegevens, of, (ii) indien reeds geregistreerd, in te loggen, of (iii) hun gegevens te verstrekken zodat de bestelling kan worden voltooid en het contract kan worden gesloten. Indien de gegevens van de bestelling afwijken van de gegevens die tijdens de registratie van de Site verstrekt werden, zal de Koper worden gevraagd de gegevens te bevestigen (bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot: naam, achternaam enz.) evenals het leveringsadres van de gekozen Producten, het facturatieadres en een telefoonnummer waarop de Koper kan worden gecontacteerd met betrekking tot de gedane aankoop. De Koper krijgt een overzicht van de te verwerken bestelling te zien en heeft de mogelijkheid de inhoud te wijzigen of te corrigeren. Op dit punt dient de Koper de Algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen en uitdrukkelijk goed te keuren door het betreffende selectievakje aan te vinken en ten slotte de bestelling te bevestigen door op de knop "BESTELLING BEVESTIGEN EN NU BETALEN" te drukken. De Koper is verplicht zijn bestelling te bevestigen, die dan definitief naar de Verkoper wordt gestuurd en die de in artikel 3.2 van deze Algemene voorwaarden beschreven gevolgen zal hebben. De Koper zal het (de) Product(en) betalen met een kredietkaart en hij/zij zal worden gevraagd om de relevante gegevens te verstrekken via een beveiligde verbinding. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de door de Koper verstrekte Persoonsgegevens te controleren en te verifiëren voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden. De betaling van de koopprijs, via kredietkaart, wordt in eerste instantie vooraf geautoriseerd en vervolgens in rekening gebracht op het moment dat het (de) Product(en) naar de Koper wordt (worden) verzonden. De informatie die de Koper bij het plaatsen van de bestelling verstrekt, zal worden gebruikt om de factuur op te maken. Tijdens het bestelproces moet de Koper aangeven of het leveringsadres verschilt van het factuuradres.

5. Levering en acceptatie van de producten

5.1. Hoewel de Site over het algemeen vermeldt of de Producten al dan niet beschikbaar zijn en de geschatte levertijden aangeeft, is dergelijke informatie louter indicatief en niet bindend voor de Verkoper.

5.2 De Verkoper zal zich in alle redelijkheid inspannen om de op de Site aangegeven levertijden na te leven en zal in elk geval de Producten binnen een maximum van 30 (dertig) dagen (of op een ander overeengekomen tijdstip) na de datum van het sluiten van de koopovereenkomst, zoals die voortvloeit uit artikel 3.2, leveren. Indien de bestelling door de Verkoper niet kan worden verwerkt, omdat het Product niet beschikbaar is, zelfs niet tijdelijk, zal de Verkoper een schriftelijke mededeling aan de Koper doen en zal hij de reeds door de Koper betaalde bedragen voor de betaling van het Product terugbetalen, overeenkomstig artikel 8.5 hieronder.

5.3. De door de Koper bestelde Producten worden per koerierdienst geleverd. De Koper verbindt zich ertoe om onmiddellijk (in de kortst mogelijke tijd) te controleren of de levering correct is en alle en enkel de aangekochte Producten omvat, en om de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle defecte Producten die hij/zij heeft ontvangen of van elke discrepantie tussen de bestelling en de werkelijk ontvangen Producten, volgens de procedure bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, bij gebreke waarvan de Producten geacht zullen worden aanvaard te zijn. Indien de verpakking van de door de Koper bestelde Producten duidelijk beschadigd aankomt op de plaats van bestemming, wordt de Koper verzocht de levering door de koerierdienst te weigeren of de levering "onder voorbehoud" te aanvaarden.

6. Prijzen, verzendkosten, douanerechten en belastingen

6.1. De prijs van de te koop aangeboden Producten is de prijs die op de Site wordt aangegeven op het moment dat de bestelling door de Consument wordt geplaatst. De prijzen van de producten op de Site omvatten de kosten van de standaardverpakking, BTW (indien van toepassing), eventuele toepasselijke rechten en verzendkosten.

6.2. De totale prijs die aan de Verkoper moet worden betaald, wordt aangegeven in de bestelling en vermeld in de orderbevestiging die de Verkoper per e-mail aan de Koper stuurt.

7. Betalingen

7.1. De betaling voor de op de Site gekochte Producten moet worden gedaan op het moment dat de Verkoper het Product of de Producten aan de Koper zal verzenden. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de uitvoering van het contract door de Verkoper pas begint na creditering van de prijs van het (de) aangekochte Product(en) op de zichtrekening van de Verkoper.

7.2. Betalingen voor bestellingen die op de Site worden geplaatst, worden betaald met een kredietkaart onder de hieronder vermelde voorwaarden.

7.3. Wanneer de betaling met een kredietkaart wordt gedaan, wordt de Koper naar een beveiligde site overgebracht en worden de kredietkaartgegevens rechtstreeks doorgegeven aan N&TS GROUP Networks & Transactional Systems Group S.p.A., met zetel in Mariano Comense (CO), Italië, Via San Francesco 19, (registratienummer bij de Kamer van Koophandel: 2457673), de operator die door de Verkoper is aangewezen om al deze transacties af te handelen. De verstrekte gegevens worden veilig verzonden met behulp van SSL (Secure Socket Layer) 128 bit gecodeerde bestandsoverdrachtsystemen. Dergelijke gegevens blijven zelfs voor de Verkoper ontoegankelijk.

7.4. De factuur/belastingsadministratie met betrekking tot de aankoop zal door de Verkoper aan de Koper worden verzonden, in elektronisch formaat, naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

8. Garantie

8.1 Overeenkomstig en in het kader van de Europese Richtlijn 1999/44/EG en het Wetgevingsdecreet nr. 206/2005, evenals elke andere toepasselijke dwingende bepaling volgens de Belgische wetten inzake de bescherming van de consument en de aansprakelijkheid voor producten met gebreken ("Consumentenwetten"), garandeert de Verkoper dat elk Product (i) voldoet aan de verklaringen in de technische informatie die aan de Koper op de Site wordt verstrekt (ii) is vervaardigd zonder fabricage- of materiaalfouten die de Producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor producten van hetzelfde type normaal gesproken worden gebruikt en (iii) geen essentiële kwaliteiten voor een dergelijk gebruik mist (de "Garantie").

8.2 De Garantie is van toepassing op voorwaarde dat:

 • (i) elk vermeend gebrek gemeld werd aan de Verkoper binnen een periode van 24 (vierentwintig) maanden na de leveringsdatum aan de Consument overeenkomstig en voor de doeleinden van de toepasselijke consumentenwetgeving of, in het geval van een Beroepsbeoefenaar, elk vermeend gebrek dat aan de Verkoper gemeld werd binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na de datum van levering van de Producten aan de Beroepsbeoefenaar, overeenkomstig en voor de doeleinden van artikel 1495 van het Italiaanse burgerlijk wetboek;
 • (ii) het product voorzien is van voldoende bewijs van aankoop;
 • (iii) de gebreken te wijten zijn aan een gebrekkige productie of vakmanschap; en
 • (iv) het Product opgeslagen en gebruikt werd in overeenstemming met alle technische eisen of aanbevelingen van de Verkoper.

8.3 Op straffe van ongeldigheid van deze Garantie zullen de Consument en de Beroepsbeoefenaar respectievelijk binnen 2 (twee) maanden na de ontdekking, in het geval van een Consument, en binnen 8 (acht) dagen na de ontdekking in het geval van een Beroepsbeoefenaar, melding maken van eventuele gebreken en niet-conformiteiten, met behulp van het Formulier dat beschikbaar is op de pagina "Klachten" van de Site en zal met het desbetreffende verzoek via e-mail versturen naar het Klantcontactcenter, met duidelijke vermelding van het geconstateerde gebrek en/of de geconstateerde niet-conformiteit.

8.4 Na ontvangst van het Formulier en de bijbehorende documentatie zal het Klantcontactcenter contact opnemen met de Koper om de logistiek van het ophalen van het (de) Product(en) door de door de Verkoper aangewezen koerier te regelen. De Koper moet aan de koerier een pakket ter beschikking stellen dat zowel het (de) Product(en) als een kopie van het eerder per e-mail aan het Klantcontactcenter verzonden Formulier, dat naar behoren ondertekend is, bevat. Zodra het (de) Product(en) door de Verkoper is (zijn) ontvangen en er kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd om te beoordelen of het Product inderdaad niet in overeenstemming is met de Garantie, zal de Verkoper de Koper een schriftelijke mededeling sturen met informatie over de volgende stappen die moeten worden genomen. Een dergelijke mededeling wordt in geen geval beschouwd als een aanvaarding van gebreken of een gebrek aan conformiteit van het product.

8.5 In geval van gebreken of niet-conformiteit heeft de Koper het recht om het Product te vervangen zonder bijkomende kosten, of om het Product aan verminderde prijs te krijgen of om het contract te beëindigen, met terugbetaling van het betaalde bedrag. Indien de Verkoper zich ertoe verbindt de betaalde prijs geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal de terugbetaling gebeuren via hetzelfde betaalmiddel dat de Koper bij de aankoop van het Product heeft gebruikt.

8.6 Geen enkele andere garantie dan de in dit artikel 8 genoemde wordt door de Verkoper aan de Koper verleend.

9. Aansprakelijkheid voor een gebrekkig product

9.1 Wat betreft de schade die wordt veroorzaakt door een Product met gebreken, zijn de bepalingen van de Europese Richtlijn 85/374/EEG en de toepasselijke consumentenwetgeving van toepassing.

10. Recht op annulering

10.1 Onverminderd de in de toepasselijke consumentenwetgeving genoemde uitzonderingen, heeft de consument het recht om een bestelling van een Product op grond van deze voorwaarden zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete te allen tijde te annuleren binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bestelling: (i) de dag waarop het Product door de consument of een door de Consument geïdentificeerde persoon wordt ontvangen om het in ontvangst te nemen; of (ii) indien meerdere Producten op één bestelling afzonderlijk worden geleverd, vanaf de datum waarop het laatste Product door de Consument of een door de Consument geïdentificeerde persoon in ontvangst werd genomen.

10.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument de Verkoper binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn op de hoogte brengen van zijn voornemen door gebruik te maken van het herroepingsformulier via de rubriek "Mijn Bestellingen" van de Site of, indien de Consument geen geregistreerde gebruiker is, via de rubriek "Mijn Bestellingen" door te klikken op de link die vermeld staat in de door de Verkoper ontvangen bevestiging van de bestelling. Bij wijze van alternatief kan de consument een bericht van opzegging sturen naar het Klantcontactcenter per e-mail waarin hij/zij bevestigt dat hij/zij van plan is het recht van herroeping uit te oefenen voor de uiterste datum, zoals aangegeven in artikel 10.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.2 ontvangt de consument een e-mail ter bevestiging van de uitoefening van zijn/haar herroepingsrecht en, indien hij het bestelde Product reeds heeft ontvangen, de instructies voor het afhalen van het Product door de koerier van de Verkoper binnen de volgende 14 dagen. De risico's en directe kosten van het terugsturen van de Producten, evenals het bewijs daarvan, zijn voor rekening van de Verkoper.

10.3 Indien de Consument binnen de termijn van 14 dagen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de verkoper alle van de Consument ontvangen betalingen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht terugbetalen. De Verkoper zal deze terugbetalingen doen met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument gebruikt heeft om het Product te kopen. De Verkoper kan de terugbetaling inhouden totdat hij de geretourneerde Producten heeft ontvangen.

10.4 De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Producten die het gevolg is van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Producten vast te stellen. Indien de geretourneerde Producten gebruikt of beschadigd blijken te zijn (bijvoorbeeld met tekenen van slijtage, inkepingen, krassen, vervorming, etc.), niet compleet met alle onderdelen en accessoires zijn, zonder de meegeleverde instructies/aanwijzingen/handleidingen geleverd werden, is de Consument verantwoordelijk voor de verminderde waarde van het Product en ontvangt hij een terugbetaling die gelijk is aan de restwaarde van het Product. Daarom wordt de consument ten zeerste aanbevolen het Product niet anders te behandelen dan strikt noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen, de oorspronkelijke verpakking te behouden en de oorspronkelijke verpakking van de producten te bedekken met een andere beschermende verpakking die de integriteit ervan bewaart en deze tijdens het vervoer beschermt, zelfs tegen schrijven of etiketten.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De Koper erkent dat hij/zij zich ervan bewust is dat alle handelsmerken, namen en andere onderscheidende tekens, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - de letters en het logo "PIRELLI", het handelsmerk "TRACK ADRENALINE™" , evenals alle namen, afbeeldingen, foto's of geschreven tekst die op de Site worden gebruikt of die betrekking hebben op of getoond worden op de Producten, het exclusieve eigendom zijn en blijven van Pirelli & C. S.p.A., Pirelli Tyre S.p.A. of hun respectievelijke eigenaars, naargelang het geval (gezamenlijk en hoofdelijk de "Eigenaars"), zonder dat de Koper daar rechten aan ontleent als gevolg van de toegang tot de Site en/of de aankoop van het (de) Product(en).

11.2. Daarom mag de inhoud van de Site niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, overgedragen met behulp van elektronische of conventionele middelen, gewijzigd of gebruikt voor welk doel dan ook, tenzij dit is toegestaan op grond van dwingende wettelijke bepalingen.

12. Bescherming van de Persoonsgegevens van de Koper

12.1. Om verder te gaan met het registratieproces en om een bestelling en dus het sluiten van het contract op basis van deze Algemene Voorwaarden te kunnen plaatsen, is de Koper verplicht om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken via de Site, zoals aangegeven in de artikels 4 en 7. De Koper erkent hierbij dat de Persoonsgegevens die worden verstrekt in verband met het gebruik van de Site of de aankoop van een Product door de Koper, zullen worden geregistreerd en gebruikt door de Verkoper, voor de doeleinden die worden aangegeven in het Privacybeleid.

12.2. De Koper verklaart en garandeert dat de Persoonsgegevens die tijdens het registratie- en aankoopproces worden verstrekt, waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

12.3. De Koper heeft het recht om op elk moment de aan de Verkoper verstrekte Persoonsgegevens bij te werken en/of te wijzigen via de rubriek "Mijn Account" op de Site, die toegankelijk is na het inloggen.

13. Beveiliging

13.1. Hoewel de Verkoper alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat Persoonsgegevens worden gelekt, vervalst, gemanipuleerd of gebruikt door onwettige derden garandeert de Verkoper niet, vanwege de kenmerken en technische beperkingen met betrekking tot de bescherming van elektronische communicatie via het internet, dat de informatie of gegevens die door de Consument op de Site worden bekeken, zelfs nadat de Consument relatieve inloggegevens heeft verstrekt, niet toegankelijk of zichtbaar zullen zijn voor onbevoegde derden.

13.2. Voor de gegevens met betrekking tot betalingen met een kredietkaart maakt de Verkoper gebruik van de diensten van N&TS GROUP Networks & Transactional Systems Group S.p.A., die technologische systemen gebruikt om een maximaal niveau van betrouwbaarheid, veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid te garanderen voor de informatie die via het web wordt verzonden.

14. Gebeurtenissen buiten de controle van de verkoper

14.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met een Koper waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, indien deze tekortkoming wordt veroorzaakt door onvoorzienbare en/of natuurlijke gebeurtenissen waarop hij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, met inbegrip van, bijvoorbeeld, natuurrampen, terreurdaden, oorlogen, rellen, stroomstoringen, algemene stakingen van openbare en/of particuliere werknemers of stakingen die de activiteiten van verzenders en luchtvaartverbindingen beperken.

14.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet waarop de verkoper geen invloed heeft en die van invloed is op de nakoming van de verplichtingen van de verkoper:

 • a) zal de Verkoper zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met de Koper om deze op de hoogte te stellen; en
 • b) zullen de verplichtingen van de verkoper worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen worden verlengd voor de duur van het gebeurtenis. Wanneer de gebeurtenis buiten de macht van de Verkoper invloed heeft op de levering van Producten aan een Koper, zal de Verkoper na afloop van de gebeurtenis een nieuwe leveringsdatum met de Koper afspreken, op kosten van de Verkoper, of kan de Koper het contract beëindigen en een terugbetaling ontvangen.

15. Toepasselijk recht, alternatieve geschillenbeslechting en bevoegde rechtbank

15.1. Elke overeenkomst die tussen de Verkoper en de Koper wordt gesloten in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving en in het bijzonder, voor de Consumenten, met dwingende bepalingen met betrekking tot de overeenkomsten die buiten de bedrijfsruimten worden gesloten en, voor de Beroepsbeoefenaars, in overeenstemming met het Wetsdecreet van 9 april 2003 nr. 70 inzake bepaalde aspecten van de elektronische handel. In ieder geval worden de rechten die eventueel door dwingende bepalingen van het toepasselijke consumentenrecht aan de Consument worden toegekend, indien van toepassing, voorbehouden.

15.2. In het geval van geschillen tussen de Verkoper en een Consument, garandeert de Verkoper zijn deelname aan een poging tot minnelijke schikking die elke Consument kan aanvragen via RisolviOnline, een onafhankelijke en institutionele dienst geleverd door de Arbitragekamer van de Kamer van Koophandel van Milaan, die het mogelijk maakt om een bevredigend akkoord te bereiken, met de hulp van een neutrale en competente bemiddelaar, op een vriendelijke en veilige manier door middel van het gebruik van internet. Voor meer informatie over de RisolviOnline-regeling of voor het sturen van een bemiddelingsverzoek kunt u terecht op https://www.risolvionline.com/sezione.php?sez_id=30&lng_id=14

15.3. Als alternatief voor het beslechten van geschillen via de rechter kan de consument desgewenst zijn klacht voorleggen aan: het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (Europees ODR-platform). Het Europese ODR-platform wordt ontwikkeld en beheerd door de Europese Raad tot uitvoering van richtlijn nr. 2013/11/EU en Verordening (EU) nr. 524/2013 om buitengerechtelijke oplossingen te bieden die onafhankelijk, onpartijdig, transparant, eenvoudig, efficiënt, snel en goedkoop zijn voor het oplossen van binnenlandse en grensoverschrijdende geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstencontracten tussen een consument die in de EU woont en een Beroepsbeoefenaar die in de EU woont, door middel van de tussenkomst van een ADR-entiteit (Alternatieve geschillenbeslechting) die dergelijke diensten verleent, zoals vermeld in de verstrekte lijst. Voor meer informatie over het Europese ODR-platform of voor het indienen van een klacht en het starten van alternatieve beëindigingsprocedures met betrekking tot het geschil in verband met deze overeenkomst, kunt u de volgende link gebruiken: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres van de verkoper dat aan het Europese ODR-platform moet worden gemeld, is als volgt: pirellityre.pecri@pec.pirelli.it

15.4 Indien de consument geen gebruik maakt van de in artikel 15.2 en 15.3 bedoelde poging tot verzoening, of indien deze poging negatief uitvalt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechter van de plaats waar de Consument zijn woonplaats of domicilie heeft.

15.5 In geval van geschillen tussen de verkoper en de Beroepsbeoefenaar is uitsluitend de rechtbank van Milaan bevoegd.

16. Huishoudens

16.1 In overeenstemming met de bepalingen van:

België Brussel: Het Decreet van de regering van het Brussels Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen 2016-12-01/33, België Vlaanderen: VLAREMA, het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de Vlaamse regelgeving betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en België Wallonië: Het Besluit van de Waalse regering tot invoering van een verplichting om bepaalde soorten afval terug te nemen MB 09/11/2010, stelt de Verkoper in België, om te voldoen aan zijn distributeursverplichtingen, een speciale gratis terugnamedienst ter beschikking van de Kopers. Met deze service kunnen de klanten van de Verkoper hun oude ongewenste apparatuur op de door hen gewenste manier recyclen.

16.2 Hieronder beschrijft de Verkoper de oplossing van het terugnamesysteem en de eisen die aan de huishoudens worden gesteld.

 • (i) De Verkoper biedt voor de levering van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bestemd voor een huishouden, bij bestelling op de Site, een gratis inzameling aan tegen het tarief van één op één, van de elektrische en elektronische apparatuur die vroeger als afval werd gegeven, op voorwaarde dat deze gelijkwaardig is aan de geleverde nieuwe apparatuur (AEEA-equivalent). De intrekking van de equivalente AEEA zal plaatsvinden op de plaats van levering van het nieuwe product.
 • (ii) Om te kunnen profiteren van de gratis inzameling van het AEEA-equivalent, moet de Koper zijn/haar intentie op het moment van de bestelling van het nieuwe product duidelijk maken, door contact op te nemen met de Verkoper via pirelli.takeback@h2compliance.com.
 • (iii) De hoeveelheid equivalente AEEA die men uit de markt wenst te nemen, kan niet groter zijn dan de hoeveelheid soortgelijke producten die werden gekocht.
 • (iv) De Verkoper zal, nadat hij het bestaan van het verzoek heeft geverifieerd, de inzameling van de equivalente AEEA binnen 30 dagen afhandelen, waarbij hij gebruik zal maken van geautoriseerde leveranciers die contact zullen opnemen met de Koper om de datum van inzameling te regelen. Op de overeengekomen datum moet de Koper ervoor zorgen dat de equivalente AEEA klaar is voor inzameling.
 • (v) Alle elektrische afval en elektronische apparatuur (AEEA) kan ook worden meegenomen naar lokale recyclingcentra in uw gemeente. Zeer kleine AEEA (buitenafmetingen van minder dan 25 cm) kan ook gratis worden verstrekt, zelfs zonder aankoop van een nieuw product van een gelijkwaardig type, bij gespecialiseerde verkooppunten met een oppervlakte van ten minste 400 vierkante meter bestemd voor elektrische en elektronische apparatuur en bij extra verkooppunten die deze dienst vrijwillig hebben geactiveerd.
 • (vi) Om het dichtstbijzijnde afgiftepunt bij uw locatie te vinden, klikt u op de volgende link: https://www.recupel.be/en/where-to-go/#
 • (vii) Indien de equivalente AEEA Persoonsgegevens bevat, dient de Koper deze vooraf op te zeggen en stemt hij/zij er in ieder geval uitdrukkelijk mee in de Verkoper te ontslaan van elke aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer van deze gegevens.